Privacyverklaring

Privacyerklaring voor gebruikers en adverteerders op deze website

www.vakantiehuizenspanje.nl (hierna "Deze Site") maakt deel uit van Spain Holiday Online Rentals S.L. (hierna "Spain-Holiday"), een Spaans legaal geregistreerd bedrijf dat geregistreerd staat in het Registro Mercantil de Malaga, Tomo 4211, Libro 3121, Folio 26, Sección 8, Hoja MA88747, I/A in Spanje. Bedrijfsregistratienummer: ES-B92802479

Spain-Holiday behandelt de persoonlijke gegevens van gebruikers van Deze Site met respect en discretie en volgens de wet - en neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig en nauwkeurig wordt opgeslagen. Gelieve ons te contacteren als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid, of over ons gebruik van persoonlijke informatie.

Dit document bevat gedetailleerde informatie over cookies en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Dit privacybeleid kan af en toe worden herzien naargelang we nieuwe diensten toevoegen, of als reactie op wetswijzigingen of commerciële ontwikkelingen. Wijzigingen in privacybeleid zullen gepubliceerd worden op Deze Site.

 

Persoonlijke gegevens gebruikt door Spain-Holiday

Bij het registreren, het versturen van een aanvraag of het boeken van een vakantiewoning via Deze Site, wordt persoonlijke informatie zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen in onze database omdat Spain-Holiday belangrijke informatie dient mee te delen, zoals bevestiging van de boeking, betalingsherinneringen en andere informatie in verband met boekingen.

Wanneer u Deze Site bezoekt of doorbladert, wordt bepaalde informatie verzameld, zoals uw IP-adres, de gebruikte browser, en informatie over het besturingssysteem van de computer, de versie van applicatie, taalinstellingen en pagina's die aan de gebruiker zijn getoond.

 

Het gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke gegevens opgeslagen door Spain-Holiday zullen worden gebruikt voor de adequate werking van Deze Site en de verleende dienst, waaronder de volgende doeleinden: boekingen, aanvragen, account beheer, marketing activiteiten, betalingen, het verzenden van communicatie, opsporing en preventie van fraude, analytische doeleinden.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Spain-Holiday hanteert stricte veiligheidsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen en het vrijgeven aan derden zonder toestemming van de gebruiker te voorkomen. Daartoe worden de opslagmedia bewaard in een beveiligde faciliteit met beperkte fysieke toegang - en firewalls en andere maatregelen worden toegepast om elektronische toegang te beperken. Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie wordt alleen gegeven aan interne medewerkers van Spain-Holiday die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren. Spain-Holiday houdt de gegevens van de gebruiker veilig zodat medewerking aan veiligheidscontroles vereist kan zijn alvorens bepaalde informatie vrijgegeven wordt. De informatie blijft voor een redelijke periode bewaard, of zo lang dit wettelijk vereist is. In die mate gebeuren betalingen die via Spain-Holiday gedaan worden via een derde beveiligde gecertificeerde payment provider en Spain-Holiday slaat de volledige kredietkaartgegevens niet op en is niet aansprakelijk voor fouten of verliezen op betalingen of geldtransfers.

Als onderdeel van Deze Site, biedt Spain-Holiday een interne account met de naam Secure Inbox, dat directe schriftelijke communicatie tussen de Gast en de Eigenaar toelaat. Om veiligheidsredenen heeft Spain-Holiday een geautomatiseerd systeem dat alle communicatie screent op kwaadwillige of frauduleuze inhoud. Dat omvat spam en de beperking van bepaalde soorten bestanden. Gevoelige informatie zoals volledige kredietkaartnummers die kunnen worden gebruikt voor fraude kan automatisch gemaskeerd worden om de veiligheid van zowel Eigenaren als Gasten te waarborgen. Spain-Holiday kan ook contactinformatie maskeren die kan worden gebruikt om contact te leggen buiten de Secure Inbox. Bij het detecteren van communicatie met schadelijke inhoud, kan die volledig worden geblokkeerd. Alle communicatie verstuurd en ontvangen met behulp van de Secure Inbox wordt opgeslagen door Spain-Holiday. Voor zover de wet dit toelaat, zal Spain-Holiday alleen toegang krijgen tot de interne communicatie tussen Eigenaren en Gasten indien vereist door de wet, als dit strikt noodzakelijk is met als doel veiligheid of wetshandhaving, of als Spain-Holiday een ander rechtmatig belang heeft, zoals opsporing en preventie van fraude en misbruik. Geen van deze communicatie zal ooit worden doorgegeven aan een derde partij behalve indien vereist door de wet. Spain-Holiday kan geanonimiseerde communicatie-inhoud analyseren om haar diensten te verbeteren.

De persoonsgegevens die voor de registratie van de account voorzien worden, evenals alle andere gegevens die zouden kunnen worden verstrekt tijdens de boekingsprocedure, worden opgenomen in een database genaamd Spainholiday naar behoren geregistreerd bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming, eigendom van en beheerd door Spain Holiday Online Rentals SL. Het aanvaarden van deze voorwaarden impliceert de uitdrukkelijke toestemming voor de genoemde gegevensverwerking.

Voor de uitoefening van de wettelijke rechten op toegang, rectificatie, annulering of verzet tegen de behandeling van gegevens dient een schriftelijk verzoek verstuurd te worden door de gegevensbetrokkene naar de klantendienst op volgend e-mailadres support@spain-holiday.com. U kunt dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Paseo Cerrado de Calderón, 13, Local 41, 29018 Málaga.

In het geval dat in de nakoming van de commerciële relatie, persoonsgegevens van derden zouden worden gecommuniceerd aan Spain Holiday Online Rentals, S.L. garandeert de gebruiker dat hij geautoriseerd is om dergelijke gegevens te communiceren en dat hij aan de gegevensbetrokkene de relevante informatie in verband met zijn communicatie met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen heeft verstrekt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de gebruiker verantwoordelijk gesteld worden voor elke overtreding of boete die aan Spain-Holiday toegekend zou kunnen worden en die vrijwaren en schadeloos stellen in dit opzicht.

 

De behandeling van gegevens

In overeenkomst met de bepalingen vastgesteld door EU-verordening (2016/679) door het Europese Parlement en de EU-Raad (27 april 2016), betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens evenals enige andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming (hierna GDPR genoemd). We informeren u dat alle persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt via het domein www.vakantiehuizenspanje.nl en al haar subdomeinen worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Spain Holiday Online Rentals (hierna VakantiehuizenSpanje genoemd), CIF B92802479, hoofdvestiging te Paseo de Cerrado Calderón 13, Local 41, 29018 Málaga (Spanje), telefoonnummer: + 34 951 234 435, e-mail: support@spain-holiday.com; de eigenaar en wettelijke vertegenwoordiger van de website."

 

Doel van gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens verstrekt door gebruikers via de website worden alleen gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. - Gebruikersaccount: De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering en verlening van de bijbehorende diensten: ad management en de registratie van uw gegevens om management en contact met de gebruiker te vergemakkelijken. - Contactformulier: Reactie op communicatie die door een geïnteresseerde partij is gestart. De verwerking van deze gegevens is gelegitimeerd door de toestemming van de geïnteresseerde partij. In dit geval worden de gegevens bewaard voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, voor een periode van maximum 2 jaar, tenzij de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt voordat deze periode eindigt. - Nieuwsbriefabonnement: Versturen van reclame voor onze producten en diensten, informatie over promoties en bekendmaking van activiteiten en evenementen georganiseerd door VakantiehuizenSpanje. De verwerking van deze gegevens is gelegitimeerd door de toestemming van de geïnteresseerde partij. De gegevens worden bewaard zolang als de betrokkene de beëindiging van de activiteit niet verzoekt. - Versturing van verzoeken: Het versturen en beheren van reservatieverzoeken naar de eigenaars of managers van de vakantiehuizen die worden geadverteerd op VakantiehuizenSpanje. De verzameling van deze gegevens is gelegitimeerd omdat het noodzakelijk is voor de communicatie tussen eigenaars en gasten en voor toekomstige huurcontracten of precontractuele acties uitgevoerd door de geïnteresseerde partij. De gegevens worden bewaard zolang als de commerciële relatie bestaat en gedurende de jaren die noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te leven. - Inschrijving voor de ‘Win een Cadeaubon’ promotie: Het versturen van onze promoties, bekendmaken van activiteiten en evenementen georganiseerd door VakantiehuizenSpanje. De verwerking van deze gegevens is gelegitimeerd door de toestemming van de geïnteresseerde partij, en de gegevens worden bewaard zolang als de betrokkene de beëindiging van de activiteit niet verzoekt.

 

Ontvangers

Geen enkele persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden. Afhankelijk van de doelstelling in kwestie, zullen alle verzamelde gegevens worden geclassificeerd als een vorm van persoonlijke identificatie. Deze gegevens kunnen de vorm aannemen van uw naam, achternaam, nationaliteit, rijksregisternummer of nummer van uw paspoort, alsook persoonskenmerken zoals uw geboortedatum, geslacht, contactinformatie, telefoonnummer, fysiek adres en e-mailadres. Daarnaast kan deze data ook verbonden zijn aan vastgoed voor toeristisch gebruik: kadastrale omschrijving, adres, nummer van toeristenvergunning en economische gegevens of bankgegevens. Al deze gegevens zullen in een kader van strikte vertrouwelijkheid worden verwerkt, en de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zullen worden gehanteerd in overeenstemming met de huidige richtlijnen voor gegevensbescherming. VakantiehuizenSpanje zal deze persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij het noodzakelijk is voor wettelijke of jurisdictionele doeleinden, of als het communiceren van de gegevens noodzakelijk is in verband met het doel van de verwerking op zich.

 

Rechten van de eigenaar van de gegevens

Betreffende de verwerking van persoonsgegevens, de eigenaar van de gegevens heeft het recht om zijn of haar gegevens te bekijken, te corrigeren, verwijdering te verzoeken, te verzetten, te beperken, of toestemming in te trekken, naast andere opties die worden bepaald onder de regulaties van het GDPR. Dit kan worden gedaan via een e-mail naar het volgende adres, support@spain-holiday.com, of per brief geadresseerd aan VakantiehuizenSpanje, die beschrijft wat u verzoekt in verband met de verwerking van uw gegevens en met als bijdrage een kopie van een geldig identificatiedocument. Als u niet akkoord met de manier waarop uw gegevens verwerkt worden, kan u een klacht indienen met het Spaanse Agentschap voor Databescherming AEPD (www.aepd.es).

 

Aanpassing van de Privacyverklaring en Persoonlijke Gegevensverwerking

VakantiehuizenSpanje behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring en de verwerking van persoonsgegevens op elk moment te wijzigen en/of updaten, ofwel deels ofwel in zijn geheel. Het wordt de gebruiker daarom aangeraden om elke keer dat u de website bezoekt het cookiebeleid zorgvuldig te lezen, zodat u volledig op de hoogte bent van de laatste en meest recente versie van het beleid.

 

Wijzigingen in de status van het bedrijf

Spain-Holiday behoudt zich het recht de verzamelde informatie aan een nieuwe Eigenaar bekend te maken bij het aangaan van een eigendomsovereenkomst met een ander bedrijf. Spain-Holiday zal anders geen van deze informatie bekend maken, verkopen of verspreiden aan derden zonder toestemming - tenzij daartoe verplicht door de wet.

 

Gebruik van Cookies

Spain-Holiday maakt gebruik van cookies zodat gebruikers van Deze Site over meerdere pagina's kunnen worden herkend, en zodat de keuzes van de gebruiker ook onthouden kunnen worden. Cookies worden eveneens gebruikt om de aanmeldprocedure te vereenvoudigen, om het monitor gebruik bij te houden.

 

Soorten gebruikte cookies

Spain-Holiday gebruikt de volgende soorten cookies:

  • Technische cookies: Dit zijn strikt noodzakelijke cookies voor een adequate werking van Deze Site.

  • Performance cookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers Deze Site gebruiken. Deze cookies verzamelen geen informatie die een gebruiker van Deze Site kan identificeren. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is anoniem en wordt alleen gebruikt om de prestatie van Deze Site te verbeteren. Spain-Holiday gebruikt deze cookies: om de zoekopdrachten en de bekeken accommodatie van bezoekers te onthouden, om statistieken te verkrijgen over de manier waarop bezoekers gebruikmaken van Deze Site, bijvoorbeeld het aantal bezoekers van een pagina, de identificatie van eventuele fouten die voorvallen zodat we Deze Site kunnen verbeteren.

  • Functionality cookies: Deze cookies laten Deze Site toe keuzes die bezoekers maken te onthouden, zoals de gebruikersnaam van de bezoeker om verbeterde en gepersonaliseerde functies te bieden.

 

Spain-Holiday maakt gebruik van de volgende cookies die aan Spain-Holiday en aan derde partijen toebehoren:

ASP.NET_SessionId, .AspNet.TwoFactorRememberBrowser Beveiliging Gebruikt door de server om een anonieme gebruikerssessie te behouden. Spain-Holiday.com
SHAdminLoginCookie, SHApplicationCookie Authenticatie Gebruikt voor ons loginsysteem zodat de gebruiker niet elke keer opnieuw moet inloggen . Spain-Holiday.com
SHC_AdWords_AccountCampaign Advertenties Gebruikt om informatie te verzamelen voor onze campagnes. Spain-Holiday.com
__qca Advertenties Informeren ons over rankings van websites en de data die ze verzamelen wordt ook gebruikt voor doelgroepsegmentatie en advertenties . Quantcast
__ssid Site-eigenschappen Zorgen ervoor dat Google gebruikersinformatie kan verzamelen voor Google Maps en video’s op Youtube. Google
__stripe_mid, __stripe_sid Beveiliging/Authenticatie Gegenereerde sessiecookie om een gebruiker te herkennen. Stripe
__utma, __utmc, __utmv, __utmz, _ga Analytics Gebruikt voor Google Analytics. Google
cookiePolicyAccepted Site-eigenschappen Gebruikt om te controleren of de gebruiker ons cookiebeleid aanvaard heeft. Spain-Holiday.com
currentLanguage Site-eigenschappen Gebruikt om te volgen welke taal momenteel gebruikt wordt op onze site. Spain-Holiday.com
firstPageSeen Site-eigenschappen Gebruikt om te zien welke pagina het eerst werd bezocht. Spain-Holiday.com
intercom-* Site-eigenschappen/support Gebruikt voor onze live-supportchat om de gebruiker en de gesprekken op te slaan. Intercom
newsletterPopShownThisVisit Site-eigenschappen Gebruikt om de nieuwsbrief-popup niet te tonen als de gebruiker die al gezien heeft . Spain-Holiday.com
shortlistId Site-eigenschappen Gebruikt om onze shortlist op te slaan (de lijst met vakantiehuizen die de gebruiker als interessant gemarkeerd heeft) Spain-Holiday.com
tms_VisitorID Relevantie Slaat een uniek id van het toestel op. Deze worden gebruikt om je shopgedrag bij te houden, om je aanbiedingen te sturen/tonen die gerelateerd zijn aan de producten die je bekeken hebt, om je te kunnen contacteren via e-mail als je problemen blijkt te ondervinden of om ons te helpen om de website te verbeteren. . Spain-Holiday.com

 

Het gebruik van cookies van derden

Spain-Holiday maakt gebruik van analytische/performance en tracking cookies van derden.

 

Toegang tot cookie-gegevens door derden

Alleen Spain-Holiday heeft toegang tot Spain-Holiday cookies.

 

Duur van de actieve staat van de gebruikte cookies

De cookies die worden gebruikt door Spain-Holiday kunnen verschillende levensduren hebben. De maximale levensduur is 60 dagen vanaf het bezoek van de laatste gebruiker aan de website. Toch kunnen cookies elk moment worden verwijderd uit de browser door de link voorzien in de volgende sectie.

 

Het verwijderen van cookies

Instructies voor het beheer van cookies met Internet Explorer 7,8 en 9

Klik op het Extra-menu en selecteer vervolgens Internetopties.

Klik op het Privacy-tabblad.

Beweeg de schuifbalk om je voorkeursinstellingen te kiezen.

Klik op Websites of Geavanceerd voor meer gespecialiseerde cookie-instellingen.

Klik hier voor instructies over hoe je cookies verwijdert in Internet Explorer

Google Chrome

Klik op het Chrome-menu en selecteer vervolgens Instellingen.

Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.

Klik op Instellingen voor inhoud om je voorkeursinstellingen te kiezen.

Klik hier voor instructies over hoe je cookies verwijdert in Chrome.

Mozilla Firefox

Klik op de Firefox-knop (of het Extra-menu) en selecteer vervolgens Opties. Voor Mac OS X-gebruikers, klik op het Firefox-menu en selecteer Voorkeuren.

Klik op het Privacy-paneel om je voorkeursinstellingen te kiezen.

Voor meer gespecialiseerde cookie-instellingen, kies je bij Firefox zal: Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.

Klik hier voor instructies over hoe je cookies verwijdert in Firefox.

Safari 5.1 en later

Klik op het Safari-menu en selecteer vervolgens Voorkeuren.

Klik op het Privacy-tabblad om de cookie-instellingen weer te geven. .

Kies je voorkeursinstellingen.

klik op Details voor meer gespecialiseerde cookie-instellingen.

Klik hier voor instructies over hoe je cookies verwijdert in Safari.